CAPT. ENGINE TECHNOLOGY INC.

LANGUAGE   VEDIO

| CAPT Home | Company Profile Product | develop  | Quality | Contact |

 

 

 

Contact

CAPT. ENGINE TECHNOLOGY Inc. (Taiwan)
No.287,Sec.3 , Ming-Teh N.Rd. Tou-Liu city ,Yun-Lin ,640  Taiwan
Tel:  886-5-532-8511(Rep)
Fax: 886-5-5320867
 
 
Sales Department :   
 
Yolanda Wang
Tel:  886-5-532-8511(Rep)
Fax: 886-5-5320867
 
Wesley Jen
Tel: 886-7-6931625 (Rep)
Fax:886-7-6932075
 

 

China
FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD.
Ying-Qian Industrial Park, Chang-le City, Fuzhou City, Fu-Jian Province, China
 

 

 

 

1

© 2006 CAPT ENGINE
TECHNOLOGY INC.